Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

TZ - Výroční konference občanského sdružení Lékaři pro reformu:

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, o. s.

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Brno / Praha / Varnsdorf dne 29. května 2008

Od státního dirigismu
k systému konkurujících zdravotních pojišťovenV těchto dnech oslavilo občanské sdružení Lékaři pro reformu, založené MUDr. Romanem Flašarem, MUDr. Martou Holanovou a MUDr. Ivanem Suchardou, rok od svého založení. Tento okamžik si příznivci sdružení připomněli výroční konferencí, v rámci které autoři reformních návrhů MUDr. Pavel Hroboň a MUDr. Tomáš Macháček osobně představili filozofii připravených zákonných norem a konkrétní kroky, jak je realizovat. Mezi účastníky z řad zainteresované lékařské veřejnosti a zdravotních pojišťoven se rozproudila živá diskuse, které se zúčastnil i ministr zdravotnictví ČR MUDr. Tomáš Julínek. Jejím ústředním bodem se staly stále platný, rigidní státní dirigismus a možnosti, které nabízí regulovaný zdravotnický trh a především systém plně si konkurujících zdravotních pojišťoven.

Transformace českého zdravotnictví bohužel nebyla nikdy dokončena. Systém, který de facto neměl definován plán dlouhodobého rozvoje včetně řešení palčivých finančních otázek, přímo vybízí k neefektivitě a plýtvání a jeho nároky se stávají neúnosnými. Podle našeho názoru je východiskem ze současné krize změna postavení pacienta a role zdravotních pojišťoven," říká MUDr. Roman Flašar, předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu.

Pacient – ústřední bod zdravotnického systému – občané musí jako pacienti a pojištěnci věnovat větší pozornost svému zdraví a jeho zajištění pomocí zdravotní péče. Jednou z motivací je také dobře nastavená spoluúčast na veškeré čerpané péči. Nejde jen o další peníze navíc, ale hlavně o tolik potřebnou kontrolu a regulaci. Občané by si měli uvědomit, že 220 mld. určených ve státním rozpočtu pro zdravotnictví jsou jejich peníze a že se o ně musí také starat. Buď budou mít zajištěnou kvalitní a drahou péči – v případě, že budou mít zdravotní potíže, nebo budou mít vše zadarmo a zase se budou dozvídat, že nemocnice v prosinci neoperuje, že nejsou finance na drahé léky atd. Podle našeho názoru je iluzorní se domnívat, že pouhé zasílání výpisů o čerpání zdravotního pojištění něco vyřeší, pokud se regulační opatření a spoluúčast nedotknou konkrétních financí jednotlivých pacientů.

Garantování zdravotnické péče – Vymezení zdravotní péče hrazené jednak systémem zdravotního pojištění, jednak finanční spoluúčastí pacienta je nezbytným výchozím opatřením vedoucím k ekonomické stabilizaci českého zdravotnictví. Definovaní a zaručení obsahu a rozsahu standardní péče kryté veřejným zdravotním pojištěním považujeme za nutnou podmínku přijetí reformy širokou i odbornou veřejností. Při zachování principu solidarity bude možné poskytnout zdravotní péči dle individuálních požadavků a možností konkrétního pacienta.

Změny v ambulantní sféře. Ambulantní sféra (praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ambulantní specialista) se musí stát podstatně významnější částí celého systému a občané by měli být pojistnými plány a regulačními poplatky motivováni k upřednostňování efektivnější způsobů léčby v kaskádě praktický lékař – ambulantní specialista – nemocnice. Ambulantní lékař je přirozeně blíže k pacientovi, což je mimo jiné spojeno i s větší odpovědností lékaře vůči němu. Systém ovšem musí podporovat nejen pacienty preferující ambulantní péči, ale také lékaře, rozšiřující nabídku ambulantních služeb.

Změny ve velkých nemocnicích – Česká republika a její přebujelá síť nemocnic je dlouhodobě terčem kritiky například Světové banky. Východiskem je systém, kdy bude v nemocnicích poskytována pouze péče, která tam opravdu patří. V této souvislosti by mělo dojít ke snížení počtu hospitalizací a počtu lůžek určených pro akutní péči. Současně by mělo dojít ke koncentraci některých druhů péče na menší počet pracovišť (zejména ve větších nemocnicích).

Toho ale lze dosáhnout pouze radikální změnou financování nemocnic na systém, založený na preferování kvality a efektivity, nikoliv kvantity. Je třeba zavést takové platební mechanismy, které zohlední počet a náročnost léčby pacientů a odstraní neodůvodněné rozdíly mezi různými nemocnicemi při poskytování téhož druhu zdravotní péče. Financování nemocnic by mělo být převedeno na systém vycházející z DRG. Kvalifikovaní lékaři z nemocnic by měli dostat prostor v rozvíjející se ambulantní sféře. Je třeba zavést kvalitnější "tréninkové programy" tj. rezidentury pro mladé lékaře. Tolik potřebné zvýšení platů lékařů v nemocnicích, nezávisejících tolik na množství služeb, však může přijít až po reformě, nikdy nepřijde od státu, protože ten už potřebnými finančními prostředky nedisponuje.

Změny zdravotních pojišťoven – Občanské sdružení Lékaři pro reformu souhlasí s transformací zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a s vytvořením konkurenčního prostředí na trhu zdravotního pojištění. Díky němu pojišťovny získají větší samostatnost a prostor pro individuální sjednávání péče pro své klienty a budou jim moci nabídnout individualizované pojistné plány. Stát musí prostřednictvím Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami (a možná i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) zajistit, aby konkurence byla zachována a žádná z pojišťoven nezískala dominantní postavení. Rozhodujícím kritériem pro nákup zdravotní péče se stane její kvalita a efektivita, rozhodujícím kritériem pro výběr zdravotní pojišťovny se stane její spolehlivost a důvěryhodnost.


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má přes 500  sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org) , která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky