Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Přečtěte si ...

Virtuální poliklinika, nekalá konkurence a řízená péče

zpět na předchozí stránku

Lékaři pro reformu, občanské sdružení

K O M E N T Á Ř

Brno / Praha / Varnsdorf, dne 5.května 2008

Virtuální poliklinika, nekalá konkurence a řízená péče

V poslední době jsme svědky snahy určitých jedinců zakládat společnosti za účelem ochrany lékařů před privátními řetězci nemocnic, ambulancí specialistů či praktických lékařů. Když pomineme fakt o tom, že se jedná o obchodní společnost určité skupiny lékařů, kteří chtějí seskupovat za úplatu jiné lékaře a vytvářet jakési konkurenční řetězce pro vyvolené, tak se zamysleme nad tím, proč je opravdu obava z toho, že někteří lékaři nebudou mít dost pacientů, že budou vyřazeni ze sítě smluvních partnerů zdravotních pojišťoven či nebudou zařazeni do sítí poskytovatelů plánů řízené péče.

V současnosti existuje v ČR struktura poskytovatelů v rozsahu, jak byl systém nastaven za minulého režimu. Obor praktického lékař byl degradován jak společensky tak finančně. To vedlo většinu lékařů ke snaze specializovat se za každou cenu a tak je dnes počet praktických lékařů nedostatečný a specialisté jsou v některých oborech a lokalitách v nadbytečném počtu (jak v ambulancích, tak v nemocnicích). To je nepochybně jeden z hlavních důvodů, proč vzniká obava z toho, zda-li se všichni v budoucnu uživí, když již regulační poplatky dokázaly snížit počty pacientů u některých poskytovatelů o desítky procent. Navíc se připravuje reforma, která zcela samozřejmě a správně bude podporovat primární péči a motivovat všechny účastníky k čerpání levnější, tedy většinou ambulantní péče.

Pokud tedy pochopíme vývoj systému a jsme schopni předpokládat síť poskytovatelů za 10 – 20 let, je z toho možné vyvodit i správná řešení jak minimalizovat dopady chyb, které vznikly v minulosti a připravit se za změny, které zcela zákonitě musí proběhnout.


Praktický lékař:


V současné situaci prakticky nikomu z PL nehrozí, že by na reformě nezískal jak společenský kredit, tak lepší finanční ohodnocení. Na druhé straně právě toto zlepšení postavení povede ke zvýšeným nárokům na PL a nepochybně se zvýší konkurence. Ale to je přesně to, co v současnosti obor praktických lékařů potřebuje, pokud se má stát základním kamenem zdravotní péče. Obava z řetězce, který zaměstnává PL, nabízí delší ordinační dobu či objednávkový systémj e zbytečná. Vždyť stačí, aby se lokálně blízcí PL domluvili na pracovní době, a v okamžiku, kdy např. 3 - 4 PL pokryjí ordinační dobou čas od 7 – 19,00, informují o tom své pacienty a je jasné, že jsou tomuto řetězci více než konkurencí.


Ambulantní specializované péče:


Vývoj v tomto segmentu je nutno důsledně diferencovat dle oborů a dle velikosti spádové oblasti. Obecně lze říci, že u interních oborů bude stěžejní ambulantní diagnostika složitějších pacientů a dispenzární péče o komplikované pacienty, a to buď samostatně či v úzké spolupráci s PL. U chirurgických oborů se bude jednat o rozvoj jednodenní chirurgie a úzkou spolupráci s nemocnicemi. Vždy by měl být tlak na to, poskytnout kvalitní péči pokud možno efektivnějším způsobem. Platby od pojišťoven by měly být na takové výši, aby umožnily vývoj těchto ambulancí, diagnostických center či jednodenních chirurgií. Jednání o cenách a zastupování jednotlivých lékařů by mělo být buď samostatně či po oborech. Je nutné si uvědomit a se zdravotními pojišťovnami ujednat postupnou změnu ohodnocení práce v souvislosti s tím, jak budou ubývat jednodušší pacienti a přibývat složitější, jak pro diagnostiku, tak pro dlouhodobou péči. Tomu se také musí přizpůsobovat jednotliví lékaři. Stejně tak se do tohoto segmentu musí postupně přesouvat lékaři, kteří doposud tuto péči provádí v nemocnicích za hospitalizace.


Systémy řízené péče:


Strašení systémy řízené péče také není na místě. Za prvé - je nutné si uvědomit, že systémů řízené péče je několik typů a stupňů, dle volnosti pohybu pojištěnců po smluvní síti. V posledních letech je ve Švýcarsku možné vidět využívání právě těch stupňů s větší volností pohybu po síti, tzn. větší svobodu pacienta vybrat si dobrého lékaře. Za druhé - zkušenosti ze Švýcarska ukazují, že po 10 letech fungování systému konkurujících si zdravotních pojišťoven (v roce 2006), mělo 46 % občanů pojistný plán se standardním rozsahem péče (hrazeno prakticky vše – plán pro opravdu nemocné), 37 % plán s vysokou spoluúčastí (levná pojistka a vysoká spoluúčast u PL, AS i v nemocnici – plán pro zdravé), a pouze 17 % plán řízené péče. No a za třetí i zde přece poskytují péči pouze lékaři a jsou za to velmi dobře zaplaceni. Všichni kolem sebe známe spoustu lékařů, kteří byli téměř proti své vůli zprivatizováni a pro které je podnikání spíše utrpení. Většina těchto lékařů by byla mnohem raději dobře zaplacenými zaměstnanci. Často právě proto, aby měli více času na své povolání.


Spolupráce mezi lékaři:


Je nutné klást zásadní důraz na korektní spolupráci s praktickými lékaři, lékaři jiných specializací i s nemocnicemi. Základem spolupráce by vždy měla být snaha racionálně diagnostikovat a léčit pacienta. Každý z lékařů by měl mít vytvořenou svou vlastní virtuální polikliniku na základě mnohaletých pozitivních zkušeností s kolegy z jiných odborností. Je potřeba si uvědomit, že pacienti si nás za to platí, a k překonání informační bariéry využívají služeb dobrovolně zvolené zdravotní pojišťovny. Pro všechny, kteří jsou plátci, organizátory i příjemci zdrojů z veřejného zdravotního pojištění, by měla být na prvním místě ta zdravotní péče, u které je výsledek rovnice kvalita / cena co nejvyšší.


Nemocnice:


V nemocnicích je nutné změnit systém financování na DRG systém a současně by zdravotní pojišťovny měly motivovat všechny účastníky systému k přesunu maxima možné péče (včetně lékařů z nemocnic) do ambulantní sféry. Ministerstvo tomuto trendu vychází vstříc zákonem o samostatné praxi, který umožní lékařů pracovat na více pracovištích bez nutnosti uzavírat pracovní smlouvy. Zbylá péče by se měla koncentrovat do smysluplných celků a přebytečná lůžka akutní péče změnit na lůžka následné péče. Je otázkou, zda-li by v budoucnu neměli ambulantní specialisté pečovat o „své" pacienty v nemocnicích sami. Fakultním nemocnicích je nezbytné ponechat především výuku, vzdělávání lékařů, superspecializovanou péči a výzkum.

MUDr. Roman Flašar – Brno 8. května 2008


Občanské sdružení Lékaři pro reformu bylo založeno v dubnu 2007 jako platforma pro věcnou diskusi o reformě českého zdravotnického systému a o úpravě postavení lékařů a pacientů. Sdružení se věnuje analýze reformních kroků Ministerstva zdravotnictví a problémů českého zdravotnictví. V současné době má přes 495  sympatizantů z řad lékařů a lékařek. Občanské sdružení Lékaři pro reformu je součástí evropské iniciativy Doctors Alliance (www.doctorsalliance.org), která představuje nadnárodní diskusní panel lékařů podporujících transformaci zdravotnických systémů ve svých zemích.

MUDr. Roman Flašar
Předseda občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní neurolog, Brno
Tel: 602 542 958
E-mail: flasar {zavináč} lekariproreformu.cz

MUDr. Karel Blažek
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní anesteziolog, Praha

MUDr. Marta Holanová
Členka občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní psychiatr

MUDr. Ivan Sucharda
Člen občanského sdružení Lékaři pro reformu
Ambulantní gynekolog, Varnsdorf

na začátek stránky