Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

Přečtěte si ...

Jak mohou lékaři pomoci dosažení reformy zdravotní péče

zpět na předchozí stránku

V současnosti se před námi otvírá volební období, kdy (za určitého volebního výsledku) budeme mít šanci k vytvoření účinné legislativy, hodné názvu reforma zdravotní péče. Současná ekonomická krize, zadlužování státu a rostoucí nezaměstnanost jednoznačně nahrává řešení, které bude s prostředky zacházet hospodárně a smysluplně. Konečně je načase jasně říct, že efektivní není systém, kdy vše je pro pacienty prakticky zadarmo, ale systém s jasně nastavenou spoluúčastí a pravidly čerpání péče, kontrolou zdravotních pojišťoven a pochopitelně i kontrolou poskytovatelů s jejich dostatečným ohodnocením. Jak tomu mohou pomoci lékaři? Neměli by podporovat jednu konkrétní stranu, ale měli by pojmenovat, prodiskutovat a podpořit správné systémové řešení celého problému.

Reformu ohrožují především dva faktory:

  • odporující si politické návrhy změn (systém založený na vůdčí roli státu + jedna zdravotní pojišťovna kontra systém konkurujících si zdravotních pojišťoven),

  • odpor ke změně mezi zainteresovanými aktéry.

Tváří v tvář této nejistotě mají lékaři možnost volby: čekat a sledovat, co se bude dít, nebo se postavit do čela změn, které naše země potřebuje. My preferujeme tu druhou.

Dle našeho názoru by lékaři měli pomoci vytvořit společnou vizi, která by překonala rozdíly v návrzích a sjednotila nejen je, poskytovatele, při prosazování svých zájmů, ale také reflektovala obecnou - veřejnou potřebu, neboť změny vedoucí ke komplexnímu zlepšení systému zdravotní péče se budou dotýkat všech.

Máme na mysli následující kroky:

  1. Změna placení pojistného ze současného systému daně na opravdové pojistné.
  2. Vytýčení standardního rozsahu péče placeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  3. Vytváření moderních způsobů organizace péče, zajišťující poskytování péče co neefektivnějším způsobem s ohledem na výsledek.
  4. Změna způsobu hrazení péče poskytovatelům (včetně systému regulací).

ad 1.

Současný systém výběru pojistného (zdravotní daň) je nutné změnit:

  • 2/3 příjmu by zdravotní pojišťovny dostávaly jako dosud formou přerozdělené zdravotní daně.
  • 1/3 by vybíraly formou opravdového pojistného, kdy si každý občan bude povinně kupovat pojistku (zdravotní plán) u libovolné zdravotní pojišťovny a její cenu si budou stanovovat zdravotní pojišťovny samy dle typu pojištění.

Součástí pojistného také musí být jasně stanovený rozsah péče, na kterou má pacient nárok a také jasně stanovená spoluúčast na této péči.

ad 2.

Lékaři by měli velice razantně vyžadovat tvorbu standardů a spolupracovat na jejich vzniku. Standardy jsou velmi důležité zejména proto, že dle jejich rozsahu by měli lékaři poskytovat péči a ta, coby nárok pojištěnce, by se měla zohlednit v ceně pojistného a pojistek.

Jinak řečeno: stanovit nárok pacienta - určit cenu - zohlednit ve výběru pojistného.

ad 3.

Za nejdůležitější považujeme změnu organizace zdravotní péče. Jednotlivé segmenty (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, akutní nemocniční i následná péče) musí být mezi sebou perfektně propojeny a organizovány tak, aby se péče poskytovala co nejkvalitněji a také neefektivněji. Půjde o praktickou a co nejefektivnější realizaci zajištění péče dle standardů. Péče může být virtuálně integrována jako síť nezávislých lékařů, sdílejících elektronické zdravotní záznamy s podporou zdravotních pojišťoven, jejichž zájmem je zlepšování kvality péče a její kontrola. Cílem takové organizace je co nejlepší zdravotní stav obyvatelstva a nikoliv co největší počet zdravotních úkonů a předepsaných léčiv.

ad 4.

Poskytovatele samozřejmě nejvíce zajímají platby a jejich regulace. Námi preferovaný systém je založený na řízené konkurenci zdravotních pojišťoven a dohledu nad plnění jejich závazků vůči pojištěncům a poskytovatelům. Představa, že zdravotní pojišťovny především vysávají peníze určené poskytovatelům, je demagogická. Zatím nebylo nalezeno lepší systémové řešení organizování zdravotní péče než formou zdravotního pojištění, což - logicky vzato - bez zdravotních pojišťoven nepůjde. Je však třeba nekonečně opakovat požadavek, že za péči poskytovanou dle standardů má být poskytovatel zaplacen a ne trestán.

Pokud se shodneme na takovéto vizi reformy zdravotního systému, mohli bychom následně konstruktivně vytvářet systémy integrované péče, jejichž cílem bude zajistit pro občany co nejkvalitnější péči se zaměřením na hodnocení výsledků této péče.

Proč má reforma lékaře zajímat a jak tedy mohou lékaři pomoci?

Prvním krokem je uvědomit si, že reforma systému zdravotní péče nabízí potenciální možnost zisku pro všechny. Jak po pacienty, poskytovatele a zdravotní pojišťovny. Vždyť podle neoficiálních údajů se v současném systému ročně ztratí cca 15 - 25% prostředků. Tyto prostředky si mezi sebe mohou rozdělit všichni, kteří se na péči budou podílet. Již přechodné období může přinést výrazné (a ne vždy vstřícné) změny v jednotlivých segmentech, ale to nesmí být důvodem pro odmítání reforem jako celku, je potřeba vidět cíl

Zlepšení organizace poskytování zdravotní péče cestou integrované péče řízené zdravotními pojišťovnami bude vytvářet obrovské pobídky pro investování do primární péče, která vždy byla a bude pilířem zdravotní péče. Vždyť která jiná část zdravotní péče má v současnosti (z historických hledisek) nejvíce nedostatků? Poskytovatelé, zajišťující efektivní péči, budou náležitě ohodnoceni, aby nebyli motivováni odcházet do zahraničí za lepšími výdělky. Našemu státu se musí vyplatit dobře ohodnotit lékaře z vlastních universit, nežli je produkovat pro německé, rakouské a anglické zdravotnictví.

Reforma bude zajímavá a lukrativní pro ty poskytovatele, kteří mají zájem poskytovat kvalitní a racionální péči. Postupně by se měl měnit systém hrazení péče posílením inovativních modelů placení, jako je sdílení úspor nebo globální platba za péči a posun směrem k výkonovým ukazatelům, které posílí poskytovatelovu sdílenou zodpovědnost za výsledek péče a koordinaci péče. Bránit současný stav jako „dostatečný a kvalitní" je cesta k bankrotu. Pokud se reforma podaří, lékaři se stanou důvěryhodnějšími a účinnějšími činiteli při poskytování koordinované, citlivé a na výsledek orientované péče, díky které se budou mít podstatně lépe oni i pacienti.

Nabízíme podporu lékařů při realizaci komplexní reformy systémů poskytování a hrazení zdravotní péče. Nabízíme platformu Lékaři pro reformu pro hledání konsenzu všech zainteresovaných.

Vlastní komplexní představu reformy představíme do konce prázdnin.

(Roman Flašar, Ivan Sucharda)

na začátek stránky