Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

SDRUŽENÍ

Lékaři pro reformu - Výzva

Programová výzva Lékařů pro reformu 

Důvodem, proč jsme se rozhodli založit sdružení "Lékaři pro reformu", je současný stav zdravotnictví v České republice. Hlavním nedostatkem systému zdravotnictví je jeho  nízká efektivita, která je příčinou roční ztráty přibližně 20% prostředků (40 mld. Kč). To jsou ty finance, které chybí na dostatečné ohodnocení a zatraktivnění oboru praktického lékaře, na zvýšení ohodnocení ambulantních specialistů a zvýšení mezd nemocničních lékařů.

Nedostatky v efektivitě lze spatřovat na všech úrovních.

  • Pacienti (P)

Pacienti nejsou žádným způsobem motivováni k úspornému chování ve spotřebě zdravotní péče. Pojišťovny každému pacientovi proplatí v plném rozsahu prakticky jakoukoliv péči, která mu bude zdravotnickými zařízeními nabídnuta. Pacient může např. během jednoho měsíce navštívit 3 ambulantní specialisty (AS) ze stejného oboru a každý mu provede stejná klinická a přístrojová vyšetření a předepíše stejné léky. Následně může být pacient se stejným problémem hospitalizovaný v nemocnici (N), kde je totéž ještě jednou zopakováno. A nikdo není za toto plýtvání zodpovědný ani postižitelný.

Pacienti nejsou zdravotním systémem motivováni ke zdravému způsobu života. Pojišťovny prakticky žádným způsobem nezvýhodňují občany, kteří se o své zdraví starají a nepostihují skupinu, která se chová zcela opačně. Příkladem může být čerpání zdravotní péče u 60letého obézního kuřáka s ICHS, prodělaným infarktem, hyperlipoproteinémií a  diabetem oproti 60letému štíhlému, pravidelně sportujícímu občanovi, který nemá žádnou z těchto diagnóz a chodí pravidelně na preventivní kontroly.

  • Praktičtí lékaři (PL)

V současně době se jedná o vymírající skupinu lékařů, kteří ne vlastní vinou jen částečně plní to, co by mělo být jejich náplní. Měli by se stát základním kamenem celého systému. Pro pacienty by praktický lékař měl být nejdůležitějším článkem celého systému. Měl by zajišťovat zdravotní péči při běžných onemocněních a při řešení složitějších problémů by měl pacientům doporučovat kvalitní, ale co nejefektivnější péči u ambulantních specialistů či v nemocnicích.

Měl by být podstatně lépe ohodnocen a zbytečně nezatěžován administrativními úkony, ale současně by jej měl pacient motivovat ke zvyšování kvalifikace, protože péče u něj bude pro pacienta vždy nejlevnější.

Právě výrazně lepší finanční ohodnocení, které půjde ruku v ruce s odstupňováním ceny péče PL – AS – N (nemocnice), povede k tomu, pacient bude požadovat péče u PL a vážit si ho. Není ale možné zvýšit ohodnocení PL bez toho, aby pacient nepocítil, že péče u AS a v nemocnicích je podstatně nákladnější.

Zvažuje se, zda by neměli PL a PLDD splynout do oboru rodinných lékařů.

  • Ambulantní specialisté (AS)

AS jsou velmi různorodou skupinu lékařů, která jen částečně plní to, co by mělo být jejím úkolem, tedy poskytovat v ambulantních podmínkách maximum lékařské péče, kterou nejsou schopni poskytovat PL a tím minimalizovat potřebu hospitalizací. K zabezpečení takových úkolů potřebují AS dostatečné kvalitní prostorové, přístrojové a pochopitelně i personální vybavení.

V současnosti však AS často suplují práci PL, neboť pacienti vyhledávají jejich péči zbytečně (např. z pocitu, že PL není dostatečně erudován, nebo protože se jim nechce u PL čekat). AS tyto pacienty neodmítají, často je zvou na pravidelné (nezřídka zbytečné) kontroly, protože se jedná o jednoduchý zdroj příjmů.

V ambulancích AS se mnohdy neřeší složitější případy, ale jinak v ambulancích řešitelné, které se odsouvají do nemocnic. Důvodem je nezájem AS o tyto pacienty, z důvodu nedostatečné erudice či prostého nezájmu řešit komplikovanější případy. Pacienti tento přesun často vítají, neboť mají v nemocnici větší pohodlí, stravu zdarma aj. Nemocnice tyto pacienty neodmítají, protože potřebují naplnit předimenzované kapacity svých lůžek, zvláště těmi méně složitými, ekonomicky málo zatěžujícími pacienty.

  • Nemocnice

V současně době se jedná o zařízení, která spotřebovávají více polovinu finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Bohužel, velká část těchto prostředků je vynaložena velice neefektivně.

Vinu na tomto stavu ale nenesou pacienti, PL, AS ani managamenty či lékaři nemocnic. Příčina jednoznačně spočívá v principech současného systému zdravotní péče.

Řešení

Pokud chceme podstatně zvýšit příjmy lékařů na všech úrovních i zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče, musí se radikálně změnit celý systém.

Finance, plynoucí do zdravotnictví, by měly zůstat na současné úrovni. V žádném případě by nemělo dojít ke snížení odvodů z veřejného zdravotního pojištění od státu či nastavených 13,5 % od zaměstnanců. Představa, že ušetřené finance se ze systému odeberou, je pro nás zcela nepřijatelná.

Současně musí dojít k celkovému zefektivnění diagnostického a léčebného procesu. Je třeba výrazně posílit roli ambulantní složky, jak PL tak AS, kam se musí přesunout maximum možné péče z nemocnic. Současně s tímto přesunem je třeba umožnit lékařům nemocnic, aby se podíleli na této ambulantní péči, formou vzniku nových ambulancí či úvazkem v těch stávajících. Tím dojde k ušetření financí, které se vynakládají především na fixní náklady nemocnic a bude je možné použít na zvýšení úhrad lékařů na všech úrovních.

Přesun péče z nemocnic do ambulancí musí vyžadovat jak pacienti, tak zdravotní pojišťovny. Pro pacienty musí být péče u AS vždy méně ekonomicky výhodná než u PL a péče v nemocnici vždy méně výhodnná než péče u AS. Toho lze docílit dobře nastavenou spoluúčastí (ke které pacienti mohou využívat prostředky zasílané do zdravotních pojišťoven – osobní účty) se zastropováním maximální roční úhrady. Občan - pacient musí pochopit, i ve zdravotnictví nic není zadarmo a jeho finanční spoluúčast povede k výraznému zkvalitnění služeb. Spoluúčast musí být povinná pro všechny věkové skupiny a na veškerou péči, kromě péče život zachraňující. Finanční spoluúčast pacienta plánovaná od 1.1.2008 je pouze marginální záležitostí, která dlouhodobě nic neřeší. V těchto poplatcích spatřujeme spíše prolomení tabu, zdravotnictví není zadarmo.

Přesuny poskytování zdravotní péče musí podporovat zdravotní pojišťovny (ZP). Pouze vzájemná a tvrdá konkurence zdravotních pojišťoven je donutí nabízet pacientům takové produkty (pojistné plány), které zajistí pacientům kvalitní péči, dobře zaplatí lékaře a navíc bude poskytována za rozumnou cenu. Není to utopie. Tam, kde ve světě existuje opravdová konkurence ZP, se ukazuje, takový systém funguje, ZP výrazně preferují ambulantní sféru a počty PL a AS (včetně jejich ohodnocení) jsou je tomu u nás.

Současné vedení ministerstva zdravotnictví proklamuje, že chce systémové problémy řešit. Pokud by se měla reforma zdravotnictví uskutečnit, bude to vyžadovat konsensus většiny občanů, potažmo lékařů, kteří poslední roky oprávněně vyjadřují svou nespokojenost. Platforma Lékaři pro reformu vznikla proto, že cítíme potřebu se na reformě zdravotnictví podílet. Nechceme, aby se namísto systémového řešení nedostatku finančních prostředků ve zdravotnictví jen protestovalo.

Přejeme si vyvolat celonárodní diskusi o této problematice a oponovat program, který je smysluplný a pro občany – pacienty i zdravotníky výhodný. Vyzýváme proto ty, pro které je naše iniciativa zajímavá, aby do ní vstoupili a podpořili ji.

Brno, Varnsdorf, duben 2007

na začátek stránky