Úvodní stránka
Co je nového

6. 10. 2011

TZ - Pohled LPR k současné reformě zdravotnictví - 6 chyb

Pozorně sledujeme schvalování reformních zdravotnických zákonů. Netají se snahou inspirovat se holandským systémem zdravotní péče, který je v současnosti asi nejlepší na světě. Pokud však srovnáme holandský systém s navrhovaným systémem u nás, je na první pohled vidět, že se mu podobá pouze vzdáleně.

[více]

22. 4. 2011

TZ - Spoluúčast se musí řešit systémově

Občanské sdružení Lékaři pro reformu (LpR) se znepokojením sleduje nesystémové změny regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dle zkušeností členů sdružení poplatky svůj účel splnily, jejich efekt se částečně vyčerpal a je nutné přejít na perspektivnější a komplexnější systém spoluúčasti.

[více]

14. 4. 2011

Spoluúčast – proč a jak.

Proč je spoluúčast při čerpání péče tak důležitá a jaká je její ideální výše?

[více]

13. 4. 2011

Řešení současné situace ve zdravotnictví – jedině zásadní reforma. Ale jaká?

Jak v příštích letech zařídit, aby byla zdravotní péče zajištěná pro všechny v dostatečné kvalitě, zdravotníci byli přiměřeně zaplaceni (bez potřeby stávek) a lidé nemuseli bankrotovat?

[více]

15. 11. 2010

K čemu je dobré nominální pojistné?

Kde vzít další peníze pro zdravotnictví, když státní pokladna zeje prázdnotou a zároveň nechceme všechny pacienty zatěžovat vysokou spoluúčastí?

[více]

26. 10. 2009

Úvaha o standardu a nadstandardu, o pojištění a připojištění

Pokud si přečteme volební programy jednotlivých stran, moc konkrétního se o zdravotnictví nedozvíme. Něco však přece - opakují se v nich návrhy na možnost připojistit se na nadstandardní péči. Je překvapivé, jak velký prostor všechny politické strany věnují tomuto tématu.

[více]

19. 10. 2009

Regulovaná konkurence zdravotních pojišťoven - co si pod tím představit.

Na základě nejasnosti okolo tohoto pojmu jsme sepsali několik poznámek. Dle event. dotazů článek dále upravíme. 

[více]
Pro registrované

SDRUŽENÍ

Stanovy občanského sdružení

Lékaři pro reformu

Stanovy občanského sdružení

Čl. 1.
Název a sídlo

Občanské sdružení „Lékaři pro reformu" má sídlo v Brně, na adrese Brno, Příkop 8, 602 00.

Čl. 2.1
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým a nepolitickým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 2.2
Členové sdružení

Zakládajícími členy sdružení jsou:

 1. MUDr. Roman Flašar, r. č. ..., bytem 638 00 Brno, ...
 2. MUDr. Marta Holanová, r. č. ..., bytem 615 00 Brno, ...
 3. MUDr. Ivan Sucharda, r. č. ..., bytem 407 47 Varnsdorf, ...
Čl. 2.3
Založení a vznik sdružení

(1) Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a podpisu těchto stanov.

(2) Ustanovuje se tříčlenný přípravný výbor, který tvoří všichni zakládající členové sdružení a který bude do vytvoření orgánu sdružení jednat jeho jménem.

(3) Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR na základě návrhu přípravného výboru.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíly sdružení jsou zejména:

 1. přispívat k prosazení a realizaci reformy českého zdravotnictví, která zajistí co nejefektivnější využití finančních prostředků – kvalitnější péči pro občany a lepší ohodnocení pro lékaře poskytující tuto péči.
 2. dbát, aby (pokud je to možné) byl pacient zainteresován k využívání efektivnější, tedy především ambulantní formy léčby.
 3. poskytovat informační, poradenskou a publicistickou činnost, zaměřenou na informování lékařů i pacientů o reformě zdravotnictví.
 4. sdružit ty lékaře, kteří budou mít zájem vytvořit most mezi zdravotníky a politiky, odborníky a veřejností, a tak podporovat opravdovou reformu českého zdravotnictví.
Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování lékařů i pacientů o reformě zdravotnictví.
 2. účast ve správních i jiných řízeních týkajících se reformy českého zdravotnictví, ve kterých mohou být dotčeny zájmy lékařů a pacientů.
 3. vydávání tiskových zpráv a publikací.
Čl. 5
Členství ve sdružení

(1) Členem sdružení se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky, která je lékařem.

(2) Projednání žádosti o přijetí nového člena sdružení je podmíněné podporou nejméně dvou stávajících řádných členů sdružení. Uchazeč se může obrátit se žádostí o podporu svého přijetí na některého řádného člena sdružení z vlastní iniciativy, nebo může být aktivně některým z řádných členů sdružení vyzván k podání žádosti.

(3) Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení po diskusi rozhodne tajnou volbou o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště a pracoviště, odbornost, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele (viz Příloha 1 těchto stanov).

(4) Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky. Podmínkou pro přijetí je uhrazení zápisného. Zápisné je stanoveno v minimální výši 50,- Kč. Veškerá administrativní komunikace se členy sdružení bude vedena elektronickou formou.

(5) Řádný člen sdružení má právo:

 1. účastnit se jednání valné hromady sdružení a dalších setkání členů sdružení,
 2. volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 4. podílet se na praktické činnosti sdružení.

(6) Řádný člen sdružení je povinen zejména:

 1. dodržovat stanovy,
 2. prosazovat a hájit takovou reformu českého zdravotnictví, která zajistí co nejefektivnější využití prostředků z veřejného zdravotního pojištění,
 3. sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

(7) Řádné členství ve sdružení zaniká:

 1. doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení,
 2. úmrtím člena sdružení,
 3. zánikem sdružení,
 4. vyloučením člena za hrubé porušení stanov.

(8) Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nenabývá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

(9) Zájemce o činnost a cíle sdružení, který je zdravotnickým pracovníkem, popřípadě i nezdravotnickým pracovníkem ve zdravotnickém zařízení nebo instituci, se může stát registrovaným sympatizantem sdružení.

(10) Statut registrovaného sympatizanta získá zájemce automaticky zasláním vlastnoručně podepsaného prohlášení (viz Příloha 2 těchto stanov), kterým vyjadřuje svůj souhlas s myšlenkami a činností sdružení a podporuje realizaci racionální reformy českého zdravotnictví. Výbor sdružení ho po obdržení prohlášení zapíše do seznamu registrovaných sympatizantů. Podporu sdružení je možno kdykoliv odvolat písemnou žádostí o vyškrtnutí ze seznamu registrovaných sympatizantů.

(11) Registrovaný sympatizant má právo být elektronickou cestou informován o aktivitách sdružení a má právo se účastnit diskuse v rámci sdružení.

(12) Sdružení zajišťuje zveřejnění seznamu řádných a čestných členů a registrovaných sympatizantů na svých internetových stránkách.

Čl. 6.1
Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou:

 1. Valná hromada členů sdružení
 2. Výbor sdružení
 3. Předseda a místopředseda sdružení
 4. Revizní komise sdružení
(2) Orgány sdružení podle odst. 1 bod b) a d) jsou voleny ustanovující valnou hromadou, která se bude konat ve lhůtě 30 ode dne registrace sdružení; předsedu a místopředsedu zvolí výbor na svém prvním zasedání. Ustanovující valná hromada zároveň schvaluje stanovy sdružení.
Čl. 6.2
Valná hromada

(1) Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni řádní členové sdružení. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně; termín, místo konání a program valné hromady je nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 30 dnů předem. Právo účasti na valné hromadě mají i čestní členové sdružení.

(2) Do působnosti valné hromady náleží zejména

 1. schvalování případné změny stanov,
 2. volba nejméně tříčlenného výboru sdružení na jednoleté funkční období, případně jeho odvolání,
 3. volba nejméně tříčlenné revizní komise sdružení na jednoleté funkční období,
 4. schvalování zprávy o činnosti sdružení, zprávy o hospodaření za předcházející období,
 5. schvalování revizní zprávy,
 6. určení koncepce činnosti sdružení na další období,
 7. stanovení výše zápisného, případně výši členských příspěvků,
 8. schvalování rozpočtu sdružení na příští období,
 9. volba čestných členů sdružení,
 10. rozhodování o vyloučení člena sdružení,
 11. rozhodnutí o rozpuštění a zániku sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,
 12. rozhodování o dalších otázkách sdružení, pokud si valná hromada rozhodování o nich vyhradí.

(3) O zasedání valné hromady sdružení rozhoduje výbor. Pokud výbor nerozhodne o  zasedání valné hromady nejpozději do 18 měsíců od konání poslední valné hromady, je k svolání valné hromady oprávněna revizní komise.

(4) Usnášeníschopná je valná hromada, pokud se zúčastní nadpoloviční většina řádných členů. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání a tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

(5) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.

Čl. 6.3
Výbor sdružení

(1) Řídícím orgánem mezi valnými hromadami je výbor sdružení, který se sestává nejméně ze 3 členů a který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

(2) Počet členů výboru určuje valná hromada členů sdružení.

Čl. 6.4
Předseda a místopředseda

(1) Statutárním zástupcem sdružení je předseda sdružení a místopředseda, kteří jednají každý samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení nebo místopředseda sdružení.

(2) Předseda sdruženímístopředseda je oprávněn a povinen zejména:

 1. rozhodovat otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny valné hromadě,
 2. zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 3. zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
 4. svolávat na návrh výboru valnou hromadu sdružení, případně další setkání členů,
 5. podávat valné hromadě zprávy záležitostech sdružení,
 6. zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady.

(3) Prvním výborem se stávají členové přípravného výboru, kteří si zvolí předsedu a místopředsedu.

Čl. 6.5
Revizní komise

(1) Revizní komise volí ze svých řad předsedu; předseda nebo jím určený zástupce revizní komise se na žádost výboru nebo z vlastního popudu účastní schůzí výboru.

(2) Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi.

(3) S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizní komise členy sdružení na každé valné hromadě.

Čl. 7
Hospodaření sdružení

(1) Sdružení hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými ze zápisného ve výši schválené valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady.

(2) V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. reformou českého zdravotnictví.

Čl. 8
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním,
 2. sloučením s jiným sdružením,
 3. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
Čl. 9
Závěr

(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

(2) Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 21. dubna 2007, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.

na začátek stránky